Visstand

De visstand is een belangrijke indicator voor de ecologische kwaliteit van het watersysteem en de leefomgeving. Gegevens van de visstand geven waterbeheerders inzicht over de kwaliteit en toestand waarin het waterlichaam zich bevindt. Vissstandbemonsteringen worden in bijna alle gevallen uitgevoerd met het oogmerk het juiste beleid te volgen in een verantwoord visstandbeheer. Dit is in veel gevallen de kaderrichtlijn water.

Bij ingrepen in de ruimtelijke ordening is een andere wet van toepassing, de Flora- en faunawet. In deze wet zijn beschermde vissoorten zoals de kleine modderkruiper opgenomen, maar ook voor algemeen voorkomdende vissoorten. Voor de algemeen voorkomende vissoorten geldt de zorgplicht.  

VisAdvies voert vistandonderzoek uit in grote meren in het kader van de KRW tot afvissingen in zeer kleine te dempen sloten ten behoeve van de Flora en Faunawet. Bij het kleinere werk wordt een mobiel elektrovisapparaat, elektrovisaggregaat en de zegen ingezet. Bij het grotere werk wordt de sonar, zegen en de kuil ingezet. VisAdvies voert de grotere visserijen uit met een vaste partner. 

Kijk voor meer informatie in het submenu of neem contact op met onze medewerkers.