Reddingsactie beschermde vissoorten in Heusden

In Heusden zullen in het najaar van 2008 een aantal watergangen gebaggerd worden. Uit vooronderzoek, uitgevoerd door VisAdvies, bleek dat er in een aantal van deze watergangen beschermde (flora- en faunawet) vissoorten voorkomen: de kleine modderkruiper en de bittervoorn.

Om er voor te zorgen dat deze beschermde vissoorten tijdens het baggeren niet worden verwond of zelfs gedood heeft VisAdvies de opdracht gekregen om de populatie vissen weg te vangen en elders, op een veilige locatie, weer uit te zetten.

Op 9 en 10 september 2008 zijn daartoe de watergangen intensief bevist om een zo groot mogelijk deel van de aanwezige populaties kleine modderkruipers en bitter voorns weg te vangen. Om het voortbestaan van deze populaties te garanderen zijn de vissen in een ander, door VisAdvies geschikt geacht, biotoop in de nabije omgeving uitgezet.