Nederland leeft met…vismigratie

De visstand is binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) een van de biologische kwaliteitsparameters. De KRW vraagt waterbeheerders om de doelen en maatregelen af te leiden voor de visstand. Het opheffen van migratiebarrières (zoals stuwen, waterkrachtcentrales, gemalen, sluizen etc.) is, naast herstel van leefgebieden, door waterbeheerders geïdentificeerd als een belangrijke maatregel om een gezonde visstand te bereiken. Bereikbaarheid van paai- en opgroeigebieden voor vissen heeft inmiddels een vaste plek in het Europese en landelijke beleid. Te denken valt onder andere aan de Habitatrichtlijn, de Beneluxbeschikking en de Europese Aalverordening.

Een landelijk beeld van de migratieproblematiek voor vissen en de aanpak was tot voor kort echter niet te geven. Daarom is in de Landelijke Decembernota 2006 een actie vastgelegd een lijst op te stellen met prioritair op te heffen vismigratieknelpunten. Doel hiervan is het bevorderen van vismigratie naar ecologisch waardevolle wateren in binnen- en buitenland. De actie uit de Decembernota is onder auspiciën van de Unie van Waterschappen en DG Water opgepakt door Sportvisserij Nederland, de Waterdienst van RWS en de adviesbureaus VisAdvies BV en Wanningen Water Consult. Het project, met de titel “Nederland leeft met vismigratie” heeft de volgende doelstellingen:

  • Een landelijk overzicht genereren met alle beschouwde en specifiek de geprioriteerde op te heffen knelpunten (gemalen, stuwen, sluizen, etc.) en gerealiseerde vismigratievoorzieningen binnen voor de KRW begrensde waterlichamen,
  • Een landelijk advies opstellen voor een aanpak voor prioritering van migratieknelpunten in Nederland, in samenwerking met de regionale waterbeheerders,
  • Het actualiseren van de website www.vismigratie.nl door de gegevens uit deze studie op een landelijke kaart weer te geven en op deze wijze beschikbaar te stellen voor een breed publiek.

.